AMATÖR TELSİZ İSTASYONLARI

            Telsiz cihaz ve sisteminin tanımı

             MADDE 1 – (1) Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla, amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilerin bu Yönetmelikte belirtilen frekans ve güç sınırlarında kullandığı sabit, araç ve el telsiz cihazlarının her biri veya birkaçından oluşan amatör telsiz istasyonudur.

            Tanımlar

             MADDE 2 –(1) Bu Ekte geçen;

             a) Acil durum ve afet haberleşmesi: Afetlerde, beklenmedik olaylarda ya da can ve mal emniyeti ve milli güvenlik ile ilgili durumlar ya da bunların tatbikatlarında mahalli, bölgesel veya yurt çapında olağanüstü hal ve acil durum haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardımcı olmak üzere, amatör telsizcilerin ilgili birimlerle veya kendi aralarında yaptıkları telsiz haberleşmesini,

             b) Amatör telsizci: Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiyi,

             c) Amatör telsizcilik belgesi: Amatör telsizcilik sınavını kazanan gerçek kişiler ile Ülkemiz ile mütekabiliyet anlaşması bulunan bir yabancı ülkeden alınan belge karşılığı verilen ve amatör telsizcinin sınıfı, yetkileri ve çağrı işaretini belirleyen belgeyi,

             ç) AMPR (Amateur Packet Radio): Amatör Paket Radyo Sistemini,

             d) APRS (Automatic Position/Packet Reporting System): Otomatik Pozisyon Belirleme/Paket Haberleşme Sistemini,

             e) CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administraions): Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansını,

             d) FSTV (Fast Scan TV): Hızlı Taramalı Televizyon Sistemini,

             f) IARU (International Amateur Radio Union): Uluslararası Amatör Telsizciler Birliğini,

             g) ITU (International Telecommunication Union): Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,

             ğ) PSK (Phase Shift Keying): Faz Kaydırmalı Anahtarlama modunu,

             h) PACTOR: Destekleyen Terminal Düğüm Kontrolörleri (Terminal Node Controller (TNC)) yardımıyla kullanılabilen, birden fazla alt taşıyıcı kullanan Faz Kaydırmalı Anahtarlama (multi-sub-carrier-PhaseShift Keying (PSK)) ve ARQ (Automatic Request) temeline dayanan sayısal haberleşme modunu,

             ı) RTTY (Radio Teletype): Radyo Teleks’i,

             i) Sorumlu Operatör: Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarınca kurulan istasyonda yapılan çalışmalardan sorumlu olan amatör telsizciyi,

             j) SSTV (Slow Scan TV): Yavaş Taramalı Televizyon sistemini,

             k) TCP/IP (Transmision Control Protocol/Internet Protocol): İnternet Haberleşme Protokolunu,

             l) İnternet-Telsiz Arayüzü (Gateway): Bir arabirim kullanımı ile haberleşme sistemleri arasında veri, görüntü veya ses aktarma sistemini

             ifade eder.

             Kullanım kısıtlamaları

             MADDE 3 –(1) Amatör Telsizcilik Belgesine sahip kişiler tarafından kullanılacak el, araç ve sabit merkez telsiz cihazları Tablo-1de belirtilen frekans, band genişliği, çıkış güç limit değerleri ve diğer şartlarda olmak kaydıyla, frekans tahsisine, telsiz ruhsatına gerek olmaksızın ve Kurumdan herhangi bir izin alınmaksızın kullanılır.

             (2) Esasları KEGM tarafından belirlenen amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler ile sorumlu operatörün mesuliyetinde olmak kaydıyla amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumları amatör telsiz istasyonu kurabilirler.

             (3) Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler, doğal afetlerde, beklenmedik olaylarda ve bunların tatbikatlarında can ve mal emniyeti ve milli güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt çapında acil durum ve afet haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardım faaliyetlerinde bulunabilirler.

             (4) Kurumdan, telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni almış kamu kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla acil durum ve afet tatbikatları ile acil durum ve afet esnasında amatör telsizciler bu kurumlara tahsisli frekansları kullanabilirler. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla amatör telsiz sistem ve cihazlarında gerekli değişiklik ve eklentileri önceden yapabilir veya yaptırabilirler.

             (5) Amatör telsizcilik belgesi sahibi gerçek kişiler, yurt sathında birden fazla istasyon kurabilirler.

             (6) Amatör telsizcilerin kullanacakları anten çeşitleri; cihazın gücüne, frekans bandına ve kullanılacak mahallin olanaklarına göre amatör telsizciler tarafından belirlenir.

             (7) Amatör telsizciler, antenlerin monte edileceği yüksek kule ya da yapılarda ışıklandırma ve benzeri tedbirleri alırlar.

             (8) Amatör telsizciler, trafiğe açık hava alanlarının civarında kurulacak anten tesislerinden kaynaklanan zararlı elektromanyetik girişimi giderici her türlü önlem alırlar.

             (9) Amatör telsiz istasyonundaki vericilerin ayarları ve ölçümleri sırasında suni yük (dummy load) kullanılır.

             (10) KEGM’ye bildirimde bulunmak kaydıyla Ülkemiz ile mütekabiliyet anlaşması bulunan yabancı bir ülkeden ülkemize gelen yabancı amatör telsizcilerin kullandıkları telsiz cihaz ve sistemleri bu Yönetmelik hükümlerine uymak kaydıyla telsiz cihaz ve sistemi kurma izni ve ruhsattan muaftır.

             (11) A sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahipleri; tüm amatör telsiz istasyonlarında bu sınıfa izin verilen ve Tablo-1’de belirtilen frekansları yine aynı tabloda belirtilen teknik kriterlere uymak kaydıyla kullanırlar.

             (12) B ve C sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahipleri; amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarında kurulu istasyonlarda veya bir A sınıfı amatör telsizciye ait istasyonda, istasyonun sorumlu operatörü gözetiminde ve sorumluluğunda, Tablo-1de belirtilen bütün amatör frekans bandlarını ve emisyon tiplerini kullanabilirler. İstasyondan sorumlu amatör telsizcinin gözetimi dışında veya kendi adlarına kayıtlı istasyonlarda ise ancak belge sınıflarının müsaade ettiği frekanslarda faaliyetlerde bulunabilirler.

             (13) A sınıfı belge sahibi amatör telsizcilere ait istasyonlarda, amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarında bulunan istasyonlarda, bir sorumlu operatörün hazır bulunması halinde; belge sahibi olmayan üçüncü şahısların, eğitim ve özendirilmesi amacıyla, amatör telsiz haberleşmesine katılmalarına izin verilir.

             (14) Amatör telsizciler, amatör telsiz dernekleri tarafından kurulan tekrarlayıcı (role) sistemleri aracılığı ile amatör faaliyetlerde bulunabilirler. Amatör Telsizciler, deneysel ya da internet-telsiz arayüzü kullanan diğer amatör telsizcilik faaliyetlerinde de bulunabilir; bu durumlarda Kurum tarafından yapılan frekans planlamasına uyulur.

             (15) Amatör telsizciler tarafından:

             a) Amatör telsiz istasyonunun bir bedel, herhangi bir maddi çıkar, doğrudan veya dolaylı yolla yapılan bir vaad karşılığı kullanılması,

             b) Amatör telsizcilere ayrılan frekans bandlarında ticari amaçlı radyo ve televizyon yayınlarının naklen veya banttan yayınlanması veya bu tür bir yayın yapılması,

             c) Acil durum ve afet haberleşmesi ve 3 üncü maddenin onüçüncü fıkrasında belirtilen durumlar haricinde, Amatör Telsizcilik Belgesi sahibi olmayan kişilerle haberleşme yapılması veya yaptırılması,

             ç) Üçüncü şahısların mesajlarının ücret veya maddi çıkar karşılığında aktarılması,

             d) Herhangi bir amaçla amatör telsiz istasyonları aracılığıyla müzik yayını yapılması,

             e) Kanunlara aykırı olan herhangi bir amaçla veya faaliyetle ilgili haberleşmenin yapılması,

             f) Yurt içi veya uluslararası amatör haberleşme mesajlarının, (Q) kodları, mors kodu, RTTY, SSTV, FSTV, PSK, PACTOR, AMPR, APRS, TCP/IP ve benzerleri gibi uluslararası amatör haberleşmelerde ve uygulamalarda kullanılan yöntemler dışında; üçüncü şahısların yapılan haberleşmeyi çeşitli cihazlar ve yazılımlar kullanarak dinlemelerini engelleyecek şekilde, özel sistemler kullanarak, kriptolu olarak alınması veya gönderilmesi,

             g) Haberleşmelerde toplumun genel ahlak anlayışına ters düşen söz ve ifadelerin kullanılması, işletme kurallarına uyulmaması,

             ğ) Yanlış veya yanıltıcı haberleşme yapılması, kendilerine ait çağrı işaretlerinin veya belgelerin bu Yönetmelikte belirtilen ayrıcalıklar dışında üçüncü şahıslara kullandırılması,

             h) Amatör telsizcilerin kendilerini tanıtmadan haberleşme yapmaları,

             ı) Tesadüfen kaydedilen veya dinlenen amatör telsiz servisi haricindeki haberleşmelerin çoğaltılması, üçüncü şahıslara verilmesi, kullanılması veya gizliliğin ihlaline neden olunması

             yasaktır.

             (16) Amatör Telsizcilikle ilgili olarak ITU, CEPT ve IARU gibi uluslararası organizasyonların frekans planlama ve koordinasyonu ile cihazlara ilişkin teknik düzenlemeleri, Kurum tarafından uygun görülmesi halinde Kurum internet sayfasında yayınlanarak uygulanır.

             Telsiz cihaz ve sistemlerinin teknik kriterleri

             MADDE 4 –(1) Amatör telsizcilerin amatör telsiz istasyonlarında kullanmalarına izin verilen frekans, band genişliği, çıkış güç limit değerleri ve diğer şartları Tablo-1de yer almaktadır.

             (2) Bu Ek’e ait Tablo-1deki frekans bandlarının karşılarında belirtilen açıklama rakamlarının ifade ettiği anlamlar Tablo-2de yer almaktadır.

             (3) İzin verilen emisyon tiplerini gösteren sınırlamaların ifade ettiği anlamlar ve emisyon tiplerinde müsaade edilen maksimum band genişlikleri Tablo-3te yer almaktadır.

Tablo–1:  Amatör Radyo Band Planları

Band

(MHz)

Dalga

Boyu

Frekans Bandı

Tahsis  Durumu

Frekans Bandlarına İlişkin Açıklama

Verici Çıkış Gücü

Verici PEP Gücü

İzin Verilen Belge Sınıfı

İzin Verilen Emisyon Tipi

0,136

2200 m

135.7-137.8 kHz

   

1 W

5 W

A ve B

A1A, A1B

1,8

160 m

1810–1840 kHz

1840–1850 kHz

 

11

9 W

30 W

A

A1A, J3E

3,5

80 m

3500–3610 kHz

3610–3800 kHz

 

9

75 W

75 W

A1A

A1B

A2A

A3C

F1A

F2B

F2A

H3E

J2A

J2B

J3C, J3E, R3E

7

40 m

7000–7200 kHz

 

2, 14

10

30 m

10100–10150 kHz

 

2, 4,  5

100 W

14

20 m

14000–14250 kHz

14250–14350 kHz

 

2, 3

3

400 W

18

17 m

18068–18168 kHz

 

1, 3

21

15 m

21000–21150 kHz

21151–21450 kHz

 

2, 3

3

24

12 m

24890–24990 kHz

 

1, 2, 3

30

10 m

28000–29700 kHz

 

2, 3,  6, 10, 14

A1A

A1B

A2A, A2B

A3C

A3F

C3F

F1A

F1B

F2A

F2B

F3E, F3F

G3E

H3E

J2A

J2B

J2C

J3E

J3F

R3E

50

6 m

50–52 MHz

 

1, 10,15

   

144–146

2 m

144–146 MHz

 

2, 3,  7,  8, 10,  13,16

75 W

400 W

A-B-C

   

430.200–430.700 MHz

   
   

431.550–431.825 MHz

   

430–440

70 cm

432,000–432,975 MHz

 

3, 7,  8, 10,16

   

433.400–433.575 MHz

   
   

435.000–437.975 MHz

   
   

439.150–439.425 MHz

   

1300

23 cm

1240–1300 MHz

 

3, 7,  8, 10

A-B

5700

6 cm

5650–5670 MHz

5820–5850 MHz

 

3, 12

10000

3 cm

10450–10452 MHz

 

3

24000

12 mm

24000–24050 MHz

 

3, 12

47000

6 mm

47000–47200 MHz

 

3, 12

75000

4 mm

75500–76000 MHz

 

3

142000

2 mm

134000-136000 MHz

136000-142000 MHz

 

3

Tablo–2:Frekans Bandlarına İlişkin Açıklamalar

Karakter Açıklama
(1) Bir Türkiye'de öncelikle sabit hizmet istasyonları için uygun band temin edildiğinde amatör hizmeti için bu bandda birinci öncelikli tahsis edilebilecektir.
(2) İki 3.5 MHz, 7.0 MHz, 10.1 MHz, 14.0 MHz, 21.0 MHz, 24.89 MHz, ve 144 MHz nokta frekansları olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla iş birliği içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak süretiyle kullanılabilecektir.
(3) Üç Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
(4) Dört Bu band Türkiye'de birinci öncelikle sabit hizmetelere ayrılmıştır, ancak olağanüstü hallerde 10100 kHz nokta frekansı resmi makamlarla işbirliği içinde olağanüstü hal telsiz haberleşmesinin idamesine yardımcı olmak amacıyla amatör telsiz istasyonları tarafından da kullanılabilecektir.
(5) Beş Bu bandda yanlız mors kodu ve dijital modlarda haberleşme yapılabilecektir.
(6) Altı F3E ve G3E emisyonları 28.000 – 29.500 MHz arasında kullanılmayacaktır.
(7) Yedi El telsizlerinin FM modunda azami çıkış gücünün, 5 W'ı geçemeyecektir.
(8) Sekiz Dünya-Ay-Dünya haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
(9) Dokuz Uluslararası Amatör DX kullanımıdır.
(10) On Bu bandda yapılacak çalışmalar, IARU 1 inci Bölge ve Milli frekans tahsis planına uygun olarak, Kurum tarafından Milli Frekans Planı ekinde düzenlenen band planına göre yapılacaktır.
(11) Onbir J3E emisyonu sadece 1832 – 1835 kHz band aralığında kullanılabilir.
(12) Oniki Bu bandda SBT (Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi) cihazlarının ve KET (Kısa Mesafe Erişimli Telsiz) cihazlarının   çalıştırılmalarından doğan enterferansların kabul edilmesi zorunludur.
(13) Onüç Bu bandda amatör telsiz dernekleri tarafından kurulacak olan role cihazlarının azami çıkış gücü 25 W’ı geçemeyecektir.
(14) Ondört Eğitim ve özendirme amacı ile B sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahibi olan telsizciler, kendi imalatları olan ve en fazla 5 Watt çıkış gücündeki bir cihaz ile HF bandında 7.000-7.100 MHz ve 28.000-29.700 MHz frekans bandında haberleşme yapabilecektir.
(15) Onbeş 50–52 MHz bandı Kurumdan  izin alınmak suretiyle kullanılabilecektir.
(16) Onaltı C Sınıfı amatör telsizciler tarafından  144-146 MHz ve 430-440 MHz bandlarında  verici çıkış gücü  5 W’ı geçmiyecek şekilde haberleşme yapılabilecektir.
(P)   Birinci Öncelikli Servis (Primary Service):Frekans bandında birinci öncelikli çalışan servistir.
  İkinci Öncelikli Servis (Secondary Service): Frekans bandında ikinci öncelikli çalışan ve birinci öncelikli servisten gelen zararlı elektromanyetik girişimi kabul etmesi zorunlu olan servistir.

Tablo–3:Emisyon Tipleri

Kısaltmalar

Emisyon Çeşidi

Band Genişliği

A1A

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık-kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan ve kulakla alınabilen telgraf yayını.               

100 Hz

A1B

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını.           

100 Hz

A2A

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık - kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan, kulakla alınabilen telgraf yayını.                               

2.1 kHz

A2B

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı otomatik telgraf yayını.                   

2.1 kHz

A3C

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı faksimil.               

3 kHz

A3F

Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi, ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.

10.5 MHz

C3F

Genlik modülasyonlu, artık yan band analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.                   

7.25 MHz

F1A

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını.

304 Hz

F1B

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını.

304 Hz

F2A

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını.              

1.42 kHz

F2B

Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını. 1.42 kHz

F3E

Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.(29.7 MHz'in altındaki frekans bandlarında maksimum band genişliği 6 kHz'dir.)    

16 kHz

F3F

Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.

6 MHz

G3E

Faz modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.        (29.7 MHz'in altındaki frekans bandlarında maksimum band genişliği         6 kHz'dir.)

16 kHz

H3E

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, tam taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.       

3 kHz

J2A

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını.  

134 Hz

J2B

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcı bastırılmış, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını.

134 Hz

J3C

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı faksimil.

3 kHz

J3E

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden kanallı telefon yayını.           

3 kHz

J3F

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını.

6 MHz

R3E

Genlik modülasyonlu, tek kenar band, azaltılmış veya değişken seviyeli taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.

3 kHz